МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.
Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
Бенефициент: Център за професионално обучение към Сдружение „Академия за наука екологично образование и бизнес“.
Проект № BG06RDNP001-1.001-0077

Кратко описание на проекта/информацията

        Настоящото проектно предложение е подготвено за кандидатстване по Процедура чрез подбор № BG 06RDNP001-1.001 по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от ПРСР 2014-2020 г., като предвидените разходи са насочени към организиране и провеждане на Специализирани курсове с минимална продължителност 30 и 150 часа, както и семинари. За целта са разработени и приложени учебни планове и семинарни програми по всички предвидени теми. В курсовете и семинарите ще бъдат включени представители на допустимите целеви групи – земеделските стопани и заетите лица в техните стопанства, като част от тях ще бъдат Млади земеделски стопани и одобрени за подпомагане по подмярка 6.1 от ПРСР 2014-2020. Преподавателите ще поддържат постоянна обратна връзка с участниците обучението и текущо ще анализират протичането на учебния процес. Придобитите знания и умения ще се удостоверят след обобщена оценка в края на обучението. Обучението ще се проведе по методика, разработена на базата на европейските стандарти и практики.

        Осигурени са съвременни, снабдени с необходимото оборудване и в съответствие с изискванията на приложимите нормативни актове бази за провеждане на теория и практика, за което са приложени към настоящото проектно предложение договори за съвместна дейност.

Цел/и на проекта/информацията

        Основната цел на предвидените курсове и семинари е да се улесни процеса на учене, чрез методите за обучение, за да се реализира ефективно усвояване на знания и умения. Използването на подходящи методи на обучение е условие и предпоставка за ефективността при провеждане на обучение. Изборът и използването на правилните методи е от решаващо значение, тъй като обучението трябва да бъде не само образователно, но също и толкова стимулиращо. Преподавателите ще поддържат постоянна обратна връзка с участниците обучението и текущо ще анализират протичането на учебния процес. Чрез получаване на знания и компетенции по засегнатите теми – биологично производство, растениевъдство, почвознание, екология и опазване на околната среда, правилна употреба на продукти за растителна защита, управление на стопанствата, дигитализация и иновативни практики, икономически и правни аспекти и много други, земеделските стопани и заетите лица в техните стопанства ще усъвършенстват своите умения, ще повишат конкурентоспособността си и ресурсна си ефективност, ще подобрят екологичните показатели на стопанствата си, което напълно съответства целите на ПРСР и подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“.

Дейности по проекта (информацията)
1 Провеждане на обучения по рамкова програма „Д“ по част от професия – 3 курса по 150 учебни часа на различни теми
Курс 150 ч. – Биологичното производство в прехода към устойчиво земеделие
Курс 150 ч. – Науката за почвите в услуга на земеделието
Курс 150 ч. – Употреба на продукти за растителна защита – екологични, икономически и правни аспекти
2 Провеждане на обучения по рамкова програма „Д“ по част от професия – 6 курса по 30 учебни часа на различни теми
Курс 30 ч. – Екологични знания за опазване на околната среда
Курс 30 ч. – Дистанционни аерокосмически технологии в агроекологията и опазването на околната среда
Курс 30 ч. – Пазарът на земеделска продукция в ЕС и управление на проекти в зеленчукопроизводството
Курс 30 ч. – Растениевъдство в условията на климатични аномалии и преход към „устойчиво земеделие“
Курс 30 ч. – Обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба
Курс 30 ч. – Агрохимични знания в съвременното растениевъдство
Курс 30 ч. – Екологични знания за опазване на околната среда
3 Провеждане на 9 броя семинари по 18 учебни часа на различни теми
Семинар 18 ч. – Стандартизация по опазване на околната среда
Семинар 18 ч. – Борба с пестицидите и опазване на околната среда
Семинар 18 ч. – Управление на отпадъците в земеделието – оползотворяване на органичните остатъци и компостиране
Семинар 18 ч. – Предприемачество и източници на финансиране в земеделските стопанства
Семинар 18 ч. – Управление на рисковете в земеделски стопанства
Семинар 18 ч. – Цени и ценообразуване в земеделието
Семинар 18 ч. – Устойчиво земеделие
Семинар 18 ч. – Дистанционни аерокосмически технологии в агроекологията и опазването на околната среда
Семинар 18 ч. – Глобализация и дигитални пазари на земеделска продукция

Дата на стартиране: 23.02.2021
Дата на приключване: 15.06.2023
Срок на изпълнение: 36 месеци
Място на провеждане: гр. Приморско
БФП/ФИ, Безвъзмездна финансова помощ 932 400.00 лв.
Европейско съфинансиране: 839 160.00 лв. Национално финансиране: 93 240.00 лв.